سیاستهای اصلی بیمارستان

سیاست  های  اصلی  بیمارستان  قائم  در چهار محور  زیر  می باشد :

1- افزایش رضایت مندی  ارباب رجوع :

الف: افزایش جذب نیرو های تخصصی  در تمامی  رشته های  مورد نیاز  شهرستان
ب: ارتقا ء کیفی  و کمی خدمات  رسانی  کادر درمان  و پشتیبانی بیمارستان
ج: خریداری و تهیه تجهیزات  مورد نیاز

2- افزایش  رضایتمندی  پرسنل :

الف: پرداخت کارانه  پر سنلی (پزشک و غیر  پزشک ) با تاخیر  حداکثر  4 ماهه
ب: فراهم کردن امکانات رفاهی  برای پر سنل
ج: تدوین و بر گزاری  منظم  دوره های  اموزشی

3-افزایش درآمد :

1- افزایش جذب نیروی  تخصصی
2-  افزایش  اعمال جراحی
3- پرداخت  مطالبات مالی  شرکتهای خصوصی  با حد اکثر  تاخیر  6 ماهه 
4- افزایش  مراجعین  به  کلینک  تخصصی
5- خریداری  تجهیزات

4-کاهش  هزینه :

1- کاهش   کسورات بیمه ای  با نظارت  جدی تر ، رفع نواقص HIS
2-  افزایش  ثبت  خدمات  و پروسیجر  های  ارائه  شده  توسط کادر  درمانی  با تشکیل واحد  اقتصاد درمان  و ارائه اموزشهای  مستمر
3-  تعدیل نیرو
4- افزایش  جذب  سرمایه  ها ی  خیرین  بخش  سلامت
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-7 12:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ