آیین نامه داخلی کمیته تیم مدیریت اجرایی
شرح وظایف و اهداف کمیته:
- تعیین سیاست ها و خط مشی کلان بیمارستان
- بررسی وگزارش عملکرد بیمارستان در خصوص استفاده از منابع فیزیکی ،مالی و منابع انسانی
- تدوین  برنامه استراتژیک بیمارستان و بازنگری حداقل سالانه
- مشارکت در تدوین برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار
- تخصیص منابع لازم(پرسنل،بودجه،تجهیزات و تسهیلات) به بخش ها و واحدها به منظور دست یابی به اهداف برنامه های بهبود کیفیت و ایمنی بیمار
- نظارت بر پیشرفت برنامه های عملیاتی و پایش های انجام شده
- تعیین شاخص های عملکردی و استفاده از آنها در تصمیمات
- بررسی گزارش های نهادهای ارزیاب و سیاست گذار و انجام اقدامات اصلاحی
- بررسی گزارش اجرایی دستورالعمل ها و قوانین (طرح تحول سلامت،پزشک خانواده و...)
اعضاء کمیته:
- رئیس بیمارستان/ نماینده تام الاختیار ریاست
- مدیریت یا مسئول پست متناظر آن در بیمارستان
- معاونت درمان
- مدیریت پرستاری
- معاونت آموزشی(سوپروایزر آموزشی)
- مسئول فنی
- مسئول امور مالی
- مسئول واحد منابع انسانی
- مسئول دفتر بهبود کیفیت
- مسئول واحد فناوری اطلاعات
- کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

دبیر کمیته:یک نفر از اعضاءاصلی تیم مدیریت اجرایی با نظر تیم
اعضاء موقت کمیته:شرکت سایر مسئولان در صورت تشخیص و صلاحدید رئیس بیمارستان در برخی از جلسات
حداقل اعضاء برای به رسمیت شناختن جلسه:حداقل حضور 80% از اعضاء جلسه
برنامه زمانبندی کمیته:هر دو هفته یکبار (روزهای سه شنبه)
ارزیابی عملکرد کمیته : بررسی تعداد و درصد مصوبات اجرا شده به صورت دوره ای و گزارش در جلسه مدیریتی توسط دبیر کمیته
تعامل با سایر کمیته ها :ارزیابی عملکرد سایر کمیته ها و اجرای مصوبات هریک از کمیته که نیاز به مداخله تیم مدیریت اجرایی دارد.
نحوه پیگیری مصوبات:مصوبات هرجلسه باید در جلسه بعدی پیگیری شوند و تحقق یا عدم تحقق مصوبات جلسات مشخص باشد.در صورت نیاز به ارائه و مستند کردن نتایج مصوبات با نظر رئیس بیمارستان مستندات تحویل دبیر کمیته میگردد یا اینکه توسط مسئول پیگیری مصوبات نگهداری میشود .

معرفی اعضاء کمیته مدیریتی :

 1    دکتر محمود اکبری                      ریاست بیمارستان 
2    بهنام شریفی                            مدیر بیمارستان 
3    روح اله بهروزی                          کارشناس اتاق عمل 
4    ابراهیم جعفری                          مدیر اجرایی 
5    فرخ لقاء سلحشوری                   مدیر پرستاری 
6    کوروش مرادی                           مسئول امور مالی 
7    محمد بحرینی                           مسئول منابع انسانی 
8    محمد صادق قربانی                   مسئول فناوری اطلاعات 
9    فاطمه عظیمی                         سوپروایزر آموزشی 
10  فهیمه قاسمی                         کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار 
11  صدیقه سهرابی                        مسئول بهبود کیفیت   
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 11:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ