نام و نام خانوادگی مسئول واحد : خانم فریده ایمانی 
نوع فعالیت : بهداشتی
تلفن داخلي :289

شرح مختصر از فعالیت واحد :
بهداشت محیط بیمارستان شامل کلیه اقداماتی است که از انتقال عوامل بیماری زای محیط خارج به داخل بیمارستان و بالعکس جلوگیری می کند.در این راستا عوامل محیطی همچون آب ،فاضلاب، زباله ،هوا، غذا و... باید به نحوی کنترل شوند تا علاوه بر ایجاد محیطی سالم و بهداشتی، به بهبود بیماران نیز کمک نماید. 

 اهم شرح وظایف و مسئولیت های بهداشت محیط بیمارستان:
1- نظارت بر واحد خدمات بیمارستان و اعمال معیارها و ضوابط بهداشتی در رابطه با مسایل بهداشت محیط
2-مشارکت در برنامه ریزی آموزشی بهداشت جهت پرسنل
3-نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان ومطالبات کارت معاینه بهداشتی و کارت معاینه کاری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل
4-کنترل بهداشتی آب مصرفی از نظر کمی و کیفی و انجام آزمایشات دوره ای میکروبی و شیمیایی و کلرسنجی با استفاده از دستورالعملها، استانداردها و شرایط موجود
5-نظارت،بررسی و کنترل بهداشتی بر کلیه مراحل مختلف جمع آوری،تفکیک،انتقال و نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستان و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله
6-نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 10:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ