فاطمه عظیمی سوپروایزر آموزشی
مسئول:    فاطمه عظیمی موصلو
تحصیلات :  کارشناس پرستاری
سمت:      سوپروایزور آموزشی
شماره تماس:   6-07126227091  داخلی 267
شرح وظایف:
سوپر وايزر آموزشي پرستاري است كه مسئوليت هاي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي پرستاري و مامائي مركز آموزشي – درماني و توانبخشي تحت نظارت مدير پرستاري و جهت اهداف سازمان را بعهده دارد . شرح وظايف سوپروايزر آموزشي براساس اصول مديريت بشرح زير مي باشد :
1 تعيين اهداف آموزشي ( كوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت)
2 تعيين نيازهاي آموزشي ( مددجو و خانواده ، رده هاي مختلف كادر پرستاري و مامائي و كاركنان جديد الورود(
3 تعيين اولويتهاي آموزشي و تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي
4 اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري ومشاركت ساير گروهها
5 تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخشهاي مرتبط
6 تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي خدمات پرستاري و مامائي مورد نياز مددجويان
7 هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروههاي پرستاري و مامائي
8 پيشنهاد تهيه كتب ، مجلات ، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري و مامائي
9 تشكيل كميته آموزش پرستاري
10 هماهنگي جهت تشكيل و شركت در كلاسهاي آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط
11 پيشنهاد ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي
12 همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نياز سنجي آموزشي كاركنان و مددجويان
13 همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت در امر آموزش
14 همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش
15 برنامه ريزي و شركت فعال در سمينارها ، كنگره ها جهت ارائه روشهاي اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاري و مامائي
16 ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد ( به شكل كنفرانس ، جزوات / پمفلت و ...
17همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي
18 هدايت و آموزش كاركنان در راستاي :
    الف – حسابرسي كيفي خدمات پرستاري
    ب – ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات
    ج- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به مددجو و خانواده
19 هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط
20 هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات ، پوسترها ، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان
21 ثبت و گزارش و پاسخگويي كليه فعاليت هاي آموزشي به مدير خدمات پرستاري
22كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب
23 كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها
24ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق :
       - كنترل حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده
       - بررسي رضايتمندي مددجويان
       - بررسي رضايتمندي كاركنان پرستاري
25كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري ( در شيفت ها ي مختلف ) در برنامه هاي آموزشي براساس سرانه آموزش پرستاري
26مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان
27شركت در كليه جلسات آموزشي مرتبط پرستاري
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 11:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ